Korzystne zmiany w jednorazowej amortyzacji od sierpnia 2017

 

Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami regulującymi amortyzaję środków trwałych, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, a także mali podatnicy, czyli tacy, których uzyskany przychód wraz z należnym podatkiem VAT w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro (w 2017 r. jest to 5 157 000 zł), mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro (w 2017 r. jest 215 000 zł). Odpisów tych można dokonywać od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Dotychczasowa ulga jest mocno ograniczona – nie może skorzystać z niej m.in. podatnik prowadzący wcześniej działalność (w okresie dwuletnim) bądź podmioty, które nie wyczerpały limitu pomocy de minimis.

Nowa ulga

Przewidziana jest na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych oraz – co jest istotną nowością –  wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Minimalna wartość takiego wydatku, objętego  nową ulgą, to 10 000 zł. Może mieć również zastosowanie do sytuacji, gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. Jeżeli inwestycja przekroczy 100 000 zł, to wartość środka trwałego ponad limit nowej ulgi, amortyzuje się wg ogólnych zasad w kolejnych latach.

Jak poprzednia, również ta ulga ma ograniczenia. Nie jest przewidziana dla środków transportu (tj. grupa 7) oraz dla środków trwałych używanych. Jednorazowej amortyzacji będzie można dokonać zgodnie z nową ulgą tylko wobec środków trwałych, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika.

 

Nowa uga nie zniesie starej – podatnik będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu tylko na podstawie przepisów jednej z nich wobec jednego ŚT.

Tagi:

Dodaj komentarz